web creator


Oświadczenie

w związku z łamaniem prawa przez władze Gdańska podczas organizacji głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018 oraz przy organizacji tzw. "dogłosowania" nad projektami BO. 

Po ujawnionym przez nas skandalu skasowania dziesiątek tysięcy głosów oddanych na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku, wielokrotnie apelowaliśmy do prezydenta Pawła Adamowicza o zgodne z prawem wyłonienie wiarygodnych wyników BO 2018. Na stronie www.bogdansk.pl umieściliśmy raport wskazujący uczciwą drogę wyjścia z kryzysu.
Do naszych apeli i wniosków przyłączyło się wiele organizacji, partie polityczne gdańskiej opozycji - od lewicy przez centrum po prawicę - a także wielu mieszkańców Gdańska, oczekujących możliwości ponownego głosowania przez wszystkie osoby poszkodowane utratą głosów w Budżecie Obywatelskim a przede wszystkim przywrócenia jego pełnej wiarygodności. Niestety, urzędnicy zignorowali te apele.
4 grudnia miasto Gdańsk podpisało zdumiewającą umowę z firmą Asseco na przeprowadzenie niezidentyfikowanego "głosowania". Umowa nie wspomina o Budżecie Obywatelskim, co nie dziwi w sytuacji braku podstawy prawnej w momencie jej zawarcia. Dodatkowo, umowa zdejmuje z firmy Asseco wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z dostarczonego systemu, jego błędów lub utraty danych.
Dopiero 2 stycznia prezydent miasta "przypomniał sobie" o konieczności opublikowania zarządzenia - podstawy prawnej dla zapowiadanego tzw. "dogłosowania". Opublikowane zarządzenie z przykrością musimy określić jako farsę prawną. Powstało ono poprzez dopisanie kilku punktów do podstawy prawnej pierwotnego głosowania nad BO 2018. W efekcie powstał wewnętrznie sprzeczny dokument, który nawet nie próbuje tworzyć pozorów legalności. Działając w ten sposób, prezydent Gdańska z premedytacją łamie uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych. Łamie także podstawowe zasady tworzenia prawa oraz demokratycznego głosowania. Jest to wyjątkowo oburzające, biorąc pod uwagę hasła polityczne prezydenta Pawła Adamowicza.
W związku z powyższym, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym złożyliśmy dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, które nastąpiło poprzez wydanie zarządzenia nr 2185/17 o dodatkowym głosowaniu w ramach BO 2018. Bezprawne zarządzenie prezydenta miasta zostanie przez nas także zaskarżone w trybie administracyjnym, co może doprowadzić do unieważnienia tzw. "dogłosowania".
Ponadto, na skutek naszego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa podczas przeprowadzania wrześniowego głosowania w Budżecie Obywatelskim, Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, czym działano na szkodę interesu publicznego (czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego). Kolejne zawiadomienia w sprawie BO 2018 są aktualnie przygotowywane i będą składane do odpowiednich instytucji. 9 stycznia w sprawie afery BO 2018 w Urzędzie Miejskim rozpoczęła się także kontrola NIK. Liczymy, że działania prawne i kontrolne powstrzymają łamanie prawa i lekceważenie podstawowych zasad demokracji, jakich dopuszczają się władze Gdańska w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Autorzy projektu ogólnomiejskiego nr 10 w BO 2018 i koordynatorzy kampanii Rowerowa Metropolia:

                                       Roger Jackowski, Lidia Makowska, Michał Błaut